• Algemene voorwaarden voor internetverkoop

  De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.

   

  1. Identificatie van de verkoper

  N.V. Libidos
  Hagenbroeksesteenweg 46
  2500 Lier
  België

  Telefoon : +3214707937 (zeven dagen op zeven van 12 tot 22 uur)
  BTW BE 0439.684.073  -  RPR Mechelen
  E-mail: webshop@libidos.be

   

  2. Algemeenheden en definities

  Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door N.V. Libidos aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. N.V. Libidos kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Bij de verkoop van producten aan personen die niet op belgisch grondgebied wonen, gelden de internationale verkoopsvoorwaarden.

  Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de rechtbanken te Mechelen zijn bevoegd.

  Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een ‘consument’, dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

   

  3. Totstandkoming internetverkoop

  Bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. N.V. Libidos behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de goederen zelf verder te verkopen kan N.V. Libidos weigeren.

  De webshop van N.V. Libidos is uitsluitend actief voor België en Nederland. Wij kunnen uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België of Nederland gelegen is. Voor leveringen in Nederland kan een extra leveringstoeslag van toepassing zijn. Deze wordt meegedeeld na de ontvangst van de bevestigingsmail.  De consument kan na kennisname van deze extra leveringskost nog afzien van zijn bestelling.

  De webshop van N.V. Libidos is uitsluitend bedoeld voor meerderjarige consumenten. Door het aanvinken van het akkoord met de algemene voorwaarden bevestigt de consument tevens dat hij of zij ouder is dan 18 jaar.  Als een minderjarige consument toch artikelen bestelt bij de webshop van N.V. Libidos, kan de vennootschap daar geen juridische verantwoordelijkheid voor toegewezen worden.

  De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands, net zoals de verdere gegevensuitwisseling. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

   

  4. Recht van verzaking

  Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
  Overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
  Deze termijn moet de klant toelaten de gekochte goederen te beoordelen ‘zoals in een etalage’. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige goederen worden niet teruggenomen. Indien de goederen uit de verpakking genomen zijn, worden de goederen niet meer teruggenomen

  De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de webshop binnen de 7 werkdagen contacteren op het nummer 014/707937 (alle dagen tussen 12 en 22 uur). Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en ongeopende verpakking, samen met de volledige inhoud van de oorspronkelijke zending op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar : N.V. Libidos – Biekorfstraat, 12 – 2220 Heist-op-den-Berg. Deze terugzending dient te gebeuren op dezelfde verzendmanier als het pakket verzonden werd.

  Binnen de 30 dagen na aanvaarding van de terugname zal N.V. Libidos de betaalde som terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

   

  5. Eigendomsoverdracht

  In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen exclusieve eigendom van N.V. Libidos tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

   

  6. Prijzen

  De prijzen zijn BTW inbegrepen. De normale verpakkings- en verzendingskosten zijn aangegeven.
  Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

   

  7. Betaling

  De klant kan zijn bestelling op de volgende manieren betalen:

  1. via overschrijving op rekeningnummer 751-2039522-40 ( IBAN : BE02 7512 0395 2240 ) ( BIC : AXABBE22 ) ten gunste van N.V. Libidos, Hagenbroeksesteenweg 46, 2500 Lier
  2. elektronisch via betaalkaarten: Visa – MasterCard (via streng beveiligde omgeving)
  3. via Paypal (www.paypal.be)

  De goederen worden pas verzonden van het ogenblik dat wij de betaling ontvangen hebben.

   

  8. Leveringstermijn

  De leveringstermijn bedraagt in principe maximum 5 werkdagen.
  In België worden onze pakketjes verzonden via Taxipost. Op die manier is de klant én N.V. Libidos verzekerd van veilig en verzekerd transport want er moet getekend worden voor ontvangst van het pakket. Als de klant niet thuis is wordt er door de posterijen een documentje in de bus gestopt en heeft de klant vier mogelijkheden:

  1. afhaling van het pakje in het postkantoor (identiteitskaart meebrengen)
  2. iemand anders de toestemming geven om het pakketje op te halen in het postkantoor
  3. het pakketje opnieuw laten aanbieden op de datum die de klant zelf kiest
  4. het pakketje laten doorzenden naar een ander adres

  De leveringstermijnen, ter goeder trouw gegeven, zijn als aanduiding gegeven en vormen geen essentiële voorwaarde van de verkoop.

   

  9. Contact

  Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de klant telefonisch terecht op +3214707937 (alle dagen van 12 tot 22 uur) of via webshop@libidos.be.

  Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door de post.

  Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan de geleverde goederen dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden op webshop@libidos.be.